วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศคัดเลือกบุคคลดีเด่น ของโลก ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ รวม ๔๓ คน เป็นคนไทยสองคนคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)

ตามปกติ กองทุนศรีบูรพา จะมอบรางวัลศรีบูรพาในงานวันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเสมอ แต่สองปีมาแล้วที่สถานการณ์โควิดระบาด ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานมอบรางวัล ในปี ๒๕๖๓ กองทุนฯจึงได้จัดงานมอบรางวัลศรีบูรพา(แด่นายอรุณ วัชระสวัสดิ์) ณ บ้านศรีบูรพา โดยจำกัดจำนวนคนผู้เข้าร่วม ในปี ๒๕๖๔ นี้ สถานการณ์โควิดยังคงอยู่และคับขันมากขึ้น ดังนั้น กองทุนศรีบูรพา จึงจัดงานมอบรางวัลศรีบูรพาเผยแพร่ออนไลน์ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมอบรางวัลศรีบูรพา ประจำปี ๒๕๖๔ แด่นายสุริชัย หวันแก้ว) และรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ในวาระครบรอบ ๑๑๖ ปีศรีบูรพา แด่นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน

ในวันที่มีการมอบรางวัลศรีบูรพานั้น มีการจัดงานเสวนาเผยแพร่ออนไลน์ในหัวข้อ สะพานใดไหนดี สะพานศรีบูรพา โดย นายสุริชัย หวันแก้ว นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน โดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นผู้ดำเนินรายการ