คำประกาศเกียรติคุณ

นายสุริชัย หวันแก้ว นักคิด นักสันติวิธี และนักพัฒนาสังคมผู้ได้รับ “รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๖๔

นายสุริชัย หวันแก้ว เป็นนักคิด นักวิชาการด้านสันติวิธี และนักพัฒนาสังคม เผยแพร่ความคิดด้านสันติวิธีและการพัฒนาสังคมผ่านการสอน การเขียน การอภิปรายและการทำงานวิจัย มีผลงานวิจัยในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชนบทศึกษา ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม และผลกระทบจากการพัฒนา โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม และป่าชุมชุน มีผลงานรวมเล่มเป็นตำรา ผลงานวิจัยและหนังสือรวมบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า ๖๐ เล่ม และรายงานการวิจัยอีกกว่า ๑๐ เล่ม

สุริชัย เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๒ จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม (สังคมวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น( M.A. in Sociology (University of Tokyo) ๑๙๗๕ ) และได้รับ Ph.D. Candidate in Sociology (University of Tokyo) (๑๙๗๘) All Courses Completed(ABD) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. ๒๕๖๑

สุริชัยทำงานด้านสันติภาพและการพัฒนาสังคมมายาวนาน เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ (MAIDs)เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ดำรงตำแหน่งเลขานุการของกอส. ในการแก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ และเป็นอดีตประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ผู้เชี่ยวชาญประเด็นด้านการพัฒนา คนชายขอบ และโลกาภิวัตน์ ปัจจุบันเป็นประธาน Asian Rural Sociological Association (ARSA) ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)ประธานมูลนิธิบูรณนิเวศ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN )ประธานกรรมการอำนวยการ Mae Tao Clinic และประธานมูลนิธิแม่น้ำนานาชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุริชัยเป็นบุคลากรขององค์กรประชาธิปไตยคนสำคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ลาออกก่อนครบกำหนด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสมานฉันท์ ๒ ครั้งคือ ในปี ๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. (The National Reconciliation Commission) เป็น และในปี ๒๕๖๔ ได้รับแต่งตั้งจากรัฐสภาโดยประธานรัฐสภาให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการทำงาน ด้วยผลงานมีความหยั่งลึกถึงรากของสังคมไทยในหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน เป็นประโยชน์ต่อนักคิด นักเขียนและนักวิชาการ และประชาชนทั่วไปในสังคมไทยอย่างยิ่ง อันส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา จึงขอประกาศเกียรติให้นายสุริชัย หวันแก้ว เป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ นับเป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาลำดับที่ ๓๐ และขอเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปอย่างเต็มกำลังคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔