สถาบันปรีดี  พนมยงค์  จัดงานเสนาวิชาการ พร้อมนิทรรศการศิลปะสะท้อนการเมืองไทย ชุด “เจ้าแกละกับเมืองไทยวันนี้”  ผลงานของ สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย

เสวนาวิชาการ


หัวข้อ
“ก่อนครบ ๑ ปี รัฐประหาร ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ 
สังคมไทยได้เรียนรู้อะไร ?”


วิทยากรเสวนา :    อ.สุพจน์  ด่านตระกูล        อ.จอน  อึ้งภากรณ์
ดร.สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ    อ.วิภา  ดาวมณี   
ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล     รศ.ประสิทธิ  ปิวาวัฒนพานิช
ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ        ประวิตร  โรจนพฤกษ์
สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย  :  ดำเนินรายการ 

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐    เวลา ๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมสถาบันปรีดี  พนมยงค์ 
๖๕/๑  สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐

ภายในงานชมนิทรรศการย่อยขนาดเล็ก   การแสดงออกทางศิลปะกับการเมือง
ชุด “เจ้าแกละกับเมืองไทยวันนี้”  ผลงานของ สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย
สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑
E-mail : banomyong_inst@yahoo.com Website : pridiinstitute.com