รายนาม นักเขียนรางวัล “ศรีบูรพา”

คนที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๑นายศักดิชัย บำรุงพงศ์(เสนีย์ เสาวพงศ์)
คนที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๒นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์)
(เว้นพ.ศ.๒๕๓๓หนึ่งปี) 
คนที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๔คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
คนที่ ๔ พ.ศ.๒๕๓๕นายอาจินต์ ปัญจพรรค์
คนที่ ๕ พ.ศ.๒๕๓๖นายสุจิตต์ วงษ์เทศ
คนที่ ๖ พ.ศ.๒๕๓๗นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
คนที่ ๗ พ.ศ.๒๕๓๘นายกรุณา กุศลาสัย
คนที่ ๘พ.ศ.๒๕๓๙นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คนที่ ๙ พ.ศ.๒๕๔๐นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
คนที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๔๑นายวิทยากร เชียงกูล
คนที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๔๒นางสุภัทร สวัสดิรักษ์
คนที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๓นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
คนที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๔๔นายเสถียร จันทิมาธร
คนที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๔๕นายนิธิ เอียวศรีวงศ์
คนที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๔๖นายธีรยุทธ บุญมี
คนที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๔๖นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
คนที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๔๗นายสมบูรณ์ วรพงษ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลพิเศษ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา
จากคณะกรรมการจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ได้แก่
นักคิดนักเขียนดีเด่นนายสุวัฒน์ วรดิลก
นักหนังสือพิมพ์ดีเด่นนายขรรค์ชัย บุนปาน
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนดีเด่นนายเสน่ห์ จามริก
คนที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๙นายสุรชัย จันทิมาธร
คนที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๐นายวัฒน์ วรรลยางกูร
คนที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๕๑นายสุทธิชัย หยุ่น
คนที่ ๒๑ พ.ศ.๒๕๕๒นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
คนที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๕๓พระไพศาล วิสาโล
คนที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๕๔นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
คนที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๕นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คนที่ ๒๕ พ.ศ.๒๕๕๖นายธีรภาพ โลหิตกุล
คนที่ ๒๖ พ.ศ.๒๕๕๗นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศนายอาจิณ จันทรัมพร บรรณาธิการ
 นายช่วย พูลเพิ่ม บรรณาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศนายเชิด ทรงศรี นักสร้างภาพยนตร์
ในปี ๒๕๖๐ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศนายเดวิด สไมท์ (David Smyth) นักแปลชาวอังกฤษ
 นายหลวน เหวินหัว นักแปลชาวจีน
คนที่ ๒๗ พ.ศ.๒๕๖๑นายประมวล เพ็งจันทร์
คนที่ ๒๘ พ.ศ.๒๕๖๒นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
คนที่ ๒๙ พ.ศ.๒๕๖๓นายอรุณ วัชระสวัสดิ์
คนที่ ๓๐ พ.ศ.๒๕๖๔นายสุริชัย หวันแก้ว
ในปี ๒๕๖๔ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศนายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
คนที่ ๓๑ พ.ศ.๒๕๖๕นายประกิต หลิมสกุล
คนที่ ๓๒ พ.ศ.๒๕๖๖นายทองแถม นาถจำนง
คนที่ ๓๓ พ.ศ.๒๕๖๖นายชัชรินทร์ ไชยวัฒน์