รายนามกรรมการกองทุนศรีบูรพา
ชุดปัจจุบัน

นายประยอม ซองทอง

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

นางชมัยภร  บางคมบาง

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
(นางกนกวลี กันไทยราษฎร์)

นายปรีดา  ข้าวบ่อ

นายสมปอง  ดวงไสว

นายเจน สงสมพันธุ์

นายบูรพา อารัมภีร

นายพินิจ นิลรัตน์

นายนิวัต  พุทธประสาท

นางวโรบล ไทยภักดี

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ